Ukratko o školi

Javna ustanova „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići je javna ustanova u državnoj svojini u kojoj se obavlja odgoj i obrazovanje učenika normalnog psihičkog i tjelesnog razvoja i učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, te škola za osnovno obrazovanje odraslih.
Javna ustanova „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići djeluje na području četiri Mjesne zajednice Kovači, Mjesne zajednice Brezik, Mjesne zajednice Krivaja i Mjesne zajednice Smailbašići – Krivaja.
Javna ustanova „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići u svom sastavu ima dvije područne petorazredne škole Svinjašnica i Brezik.
Javna ustanova „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići osnovana je Odlukom Narodnog odbora općine Zavidovići broj 307 od 05.04.1950.godine. Škola je upisana u Registar osnovnih škola koje vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 62. na strani 123. i 124. Spisak registrovanih osnovnih škola objavljen je u “Službenim novinama” Zeničko-dobojskog kantona broj 8. od 15.maja 2000.godine.
– Odgojno-obrazovni rad u školi ostvaruje se na osnovu:
– Zakona o osnovnoj školi ( Sl. novine Ze-do kantona broj 3/18)
– Pedagoških standarda broj 10-38-13867/04 od 02.07.2004.godine-
– Izmjena i dopuna Pedagoških standarda za osnovnu školu broj 10-38-12790/13 od 05.06.2013.godine –
– Aneksa na Pravilnika o radu broj 433/18 od 12.11.2018.godine
– Pravila Javne ustanove „Osnovna škola Kovači“ broj 436/18 od 12.11.2018.godine.
– Pravilnika o kućnom redu sa etičkim kodeksom broj 434/18 od 12.11.2018.godine
– Poslovnika o radu Školskog odbora broj 415/18 od 09.11.2018.godine
– Poslovnika o radu stručnih organa broj 416/18 od 09.11.2018.godine,
– Pravilnika o zaduženju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi
– i drugih podzakonskih akata.